Gå til hovedinnhold

Kjøpsvilkår First Hotels gavekort

Bestill opphold

Fleksibel på dato? Vis i lavpriskalender
Ved booking av mer enn seks rom, ta kontakt med hotellet direkte. Spesielle bookingvilkår kan gjelde.

Kjøpsvilkår First Hotels gavekort

Her finner du vilkårene som gjelder ved kjøp av First Hotels gavekort.

1. Kjøp av First Hotels Gift Card

Du må være over 16 år for å bestille gavekort.

Du kan bestille gavekortet online på vår nettside eller du kan kjøpe det i  resepsjonen på alle First-hotellene i Skandinavia.

En bestillingsbekreftelse sendes til din e-post når betalingen er mottatt.

First Hotels påtar seg ikke noe ansvar for stjålet, uautorisert bruk, mistet eller på annen måte bortkommet gavekort. Du som kjøper er selv ansvarlig for at oppgitt adresse er korrekt og er også ansvarlig for at mottaker lovlig kan benytte gavekortet.

First Hotels påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med gavekort som av ulike årsaker ikke lar seg benytte. Du som kjøper er ansvarlig for å gjøre mottaker oppmerksom på de vilkår som gjelder for gavekortet.

Du som kjøper har ikke angrerett ved kjøp av gavekort, og du samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.

Videresalg av gavekort er ikke tillatt.

2. Definisjoner

Kortet er First Hotels Gift Card. Kortholder er den som til enhver tid er rettmessig mottaker og besitter av First Hotels Gift Card. Kortutsteder er Valitor HF som er ansvarlig utsteder av Kortet. Saldo er det beløp som er tilgjengelig til varekjøp med Kortet. Utsalgssted er et First Hotel eller First Hotel nettsider hvor Kortet selges og aktiveres. Brukersted er et First Hotel i Skandinavia eller First Hotels nettsted hvor Kortholder kan benytte Kortet til kjøp av First Hotels tjenester.

3. Beskrivelse av tjenesten

First Hotels Gift Card (Kortet) er et forhåndsbetalt gavekort. Kortet kan kun lades én gang og er ved kjøpsøyeblikket ladet med aktuelt beløp, aktivert og klart til bruk. Det er kun det som til enhver tid er innestående beløp på Kortet (Saldo) som kan benyttes til varekjøp.

Kortet kan benyttes på First Hotels nettsider og på alle First Hotels i Skandinavia.. Kortet kan ikke benyttes til kontantuttak i minibanker eller byttes i kontanter..

Saldo kan benyttes i 12 måneder fra aktiveringsdato. Kortet utløper den måned og år som er trykket på Kortets fremside. Saldo på Kortet anses som elektroniske penger etter norsk lov og det svares ikke renter på disse.

4. Før bruk av ditt kort

Før Kortet benyttes skal du signere kortets bakside.

Ta vare på kjøpskvitteringen og skriv ned din Kort-ID som står på baksiden av kortet. Oppbevar dette separat som referanse om Kortet blir mistet, stjålet eller ødelagt.

5. Bruk av kortet

Kortet benyttes sammen med betalingsterminal og signatur på hotellene. På First Hotels nettsted brukes kortinformasjon(kortnummer, utløpsdato og CVV) . Velg Master som korttype. Ved bruk av signatur på hotellene skal Kortholder på anmodning kunne fremlegge godkjent legitimasjon.

Kortholder bør sørge for å få utlevert gjenpart av signert nota etter at transaksjonen er gjennomført.

Innsigelser på kjøp av varer og tjenester med Kortet skal rettes mot Brukerstedet hvor varen eller tjenesten er kjøpt. Slike innsigelser kan ikke rettes mot Kortutsteder. I den utstrekning Kortholder bestrider riktigheten av en belastning, må Kortholder reklamere til Kortutsteder uten ugrunnet opphold etter at denne ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, forholdet. 

6. Mistet kort/Sperring/Ødelagt kort

Mistet kort refunderes ikke med mindre Kortholder har Kort-ID og kvittering for kjøp. Dersom Kortet er mistet skal Kortholder melde dette til First Hotels. Kortutsteder har rett til å nekte utstedelse av nytt kort dersom Kortholder ikke kan sannsynliggjøre at Kortholder er rette innehaver av kortet. Defekt kort kan erstattes ved innlevering av Kortet til Utsteder. Saldo vil flyttes til nytt kort og utstedes til Kortholder uten kostnad.

7. Vern om kort

Kortet anses som personlig. Kortholder er selv ansvarlig for at Kortet eller Kortinformasjon ikke overdras eller på annen måte overlates eller brukes av andre. Kortholder må selv påse at uvedkommende ikke får Kortet i hende.

Kortholder skal umiddelbart etter mottak signere kortets bakside. 

Hvis Kortholder mister eller at Kortet blir stjålet og Kortholder ikke kan fremlegge kjøpskvittering eller på annen måte kan sannsynliggjøre at Kortet har vært i Kortholders besittelse, vil Kortet ikke bli erstattet og Saldo på Kortet vil være tapt.

8. Erstatningsansvar

Hvis Kortholder blir skadelidende på grunn av feil eller mangler fra Kortusteders side, vil Kortutsteder være ansvarlig for direkte tap mot Saldo på Kortet. Kortutsteder er ikke ansvarlig for andre kostnader Kortholder har blitt påført (f.eks. tap av omdømme).

Saldo på Kortet er ikke å anse som et innskudd hos Kortutsteder og følgelig ikke sikret gjennom Bankenes Sikringsfond.

9. Overdragelse av avtaleforholdet

Kortutsteder har rett til å overføre rettigheter og plikter som følge av avtalen til enhver tid til et annet foretak, forutsatt at Kortutsteder varsler om dette på sine nettsider minst to måneder før.

10. Sperring av Kortet

Kortutsteder har rett til å sperre et Kort umiddelbart hvis det foreligger mistanke om bedrageri, misbruk av et Kort, andre sikkerhetsmessige årsaker eller det foreligger årsaker som Kortutsteder er lovpålagt å følge. Kort vil kunne åpnes eller saldo flyttes til nytt kort hvis det ikke lenger foreligger årsaker beskrevet over til sperring av kort.

11. Gyldighetstid

Saldo i Kortet er gyldig i 12 måneder (365 dager) fra aktiveringsdato. Kortet kan ikke benyttes til kjøp etter dette. Etter utløp tilfaller restverdi på Kortet First Hotels.

12. Krediteringer

Krediteringer til Kortet som overstiger opprinnelig ladebeløp eller som mangler en motpost i form av et varekjøp, anses som en nytt innskudd på Kortet og følgelig et brudd på vilkårene. Dette vil medføre at Kortet blir sperret. Kortet ikke kan benyttes etter sperretidspunktet. Sperret Kort kan åpnes eller innløses ved at Kortholder legitimerer seg overfor Kortutsteder med Kort-ID og kjøpskvittering.

Beløp som krediteres over Kortets maksimale ladebeløp vil alltid myndighetsrapporteres og ved brudd på vilkårene kan Kortutsteder i henhold til lovpålagte rutiner gå til politianmeldelse av forholdet.

13. Gebyrer

Varekjøp
Kjøp med Kortet er gratis.

Varekjøp i annen valuta
Ved betaling med Kortet i annen valuta enn det Kortet er utstedt på, blir transaksjonsbeløpet på salgsnotaen omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og Kortutsteder. Ved omregning brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift.

Månedsgebyr
Kortet har ingen månedsgebyrer.

Saldo og transaksjonsoversikt
Sjekk saldo og transaksjoner her. Tjenesten er gratis.

14. Klager og reklamasjoner
Hvis Kortholder på en eller annen måte mener at tjenesten ikke er i henhold til vilkår kan dette sendes til First Hotels.

15. Vilkårsendringer

First Hotels forbeholder seg retten til å endre vilkårene. Vilkårene er gjeldende fra publiseringsdato.

Dato: 30.08.2018